ดอลบี แอทมอส

ดอลบี

คลิปช์

THX

Electret microphone

เครื่องเสียง