เครื่องส่งโทรเลข

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์

เครื่องตัดไฟ

สายไฟฟ้า

แบตเตอรี่